<
You are here : HOME > JOBS > Real estate immo Consultant

Real estate immo ConsultantFunctiebeschrijving
Bestaansreden Van De Functie
De consulent lid werkt mee aan de behoefteprogrammaís, projecten en dossiers op vlak van infrastructuur.
Rollen Van De Functie
Als dossierbeheerder dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken
 • De informatie verzamelen voor het behoefteprogramma in nauwe samenwerking met de klant (bepalen nodige oppervlakte, specifieke lokalen, ...)
 • Zich informeren over de voortgang van de publicatie, van de analyse van de offertes en de toekenning van de overheidsopdracht
 • De nodige verslagen bekomen (van (werf)vergaderingen bij afwezigheid, van de oplevering, plaatsbeschrijving, Ö)
 • De noodzakelijke documenten en verslagen opstellen
Als vertegenwoordiger op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie

Voorbeelden van taken
 • Aan bepaalde fases van een project steun verlenen
 • Voorafgaand aan de uitvoering van een project, meewerken aan de organisatie van en bijwonen van de vergaderingen met de verantwoordelijken van het project en de regie der gebouwen om het behoefteprogramma precies te beschrijven, erop toezien dat de geldende normen opgesteld door de federale politie worden nageleefd.
 • Voorafgaand aan de werken van een project de firma, aan wie de overheidsopdracht is toegekend, informeren van de te respecteren veiligheidsnormen die binnen de federale politie gelden. Wat betreft het aspect veiligheid met de betrokken diensten samenwerken.
 • Op regelmatige basis werfvergaderingen assisteren en bijwonen.
 • Telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne en externe klanten
 • Klanten doorverwijzen naar de bevoegde personen of diensten
 • In geval van afwezigheid van de bevoegde dossierbeheerder de lopende dossiers onder handen kunnen nemen
Als administratieve ondersteuning administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen

Voorbeelden van taken
 • Verslagen opstellen van de bijgewoonde vergaderingen
 • Rapporteren aan het diensthoofd
 • Gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven opstellen voor de dienst
 • De echtheid en geldigheid van documenten controleren
 • Allerlei administratief werk verrichten
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum Ä0.00 op de huidige indexeringscoŽfficiŽnt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van de logistiek staat in voor een professionele en efficiŽnte logistieke ondersteuning van de geÔntegreerde politie door te voorzien in kwalitatieve en marktconforme producten (vb. functieuitrusting, voertuigen, wapens,...), diensten (vb.overheidsmarkten) en een passende werkomgeving (vb. burelen, schietstanden,...). Ze informeert op logistiek vlak en streeft naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met een optimale afstemming tussen alle stakeholders met betrekking tot prijs, hoeveelheden, timing, plaats en innovatie. Ze streeft ernaar permanent en met respect voor het welzijn te zorgen voor goed uitgeruste medewerkers.

De dienst Real Estate is verantwoordelijk voor het bepalen en het uitvoeren van grote investeringsprojecten op infrastructureel vlak (Immo, budget, security), in samenwerking met de eindgebruikers, de regie der gebouwen en andere externe partners.

GEWENST PROFIEL
Kennis
 • Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
 • Strategie en beleid - Niv.:BASIS
 • Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
 • Opdrachten van politie - Niv.:BASIS
Praktische Kennis
 • Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
 • Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
 • Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten
 • /ul> Verwachte Gedrag
  • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
  • Samenwerken - Groepsgeest creŽren en bevorderen door de eigen mening en ideeŽn te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
  • Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
  • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
  • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
  Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.
Jobs 
Tim Harrup
06-08-2020
News in short
The changing scene in Flemish retailing | 23/10
Further office-to-residential conversion at Marcel Thiry | 22/10
Brussels office market still active but declining | 21/10
Karel de Groote college marks start of Meir upgrading | 20/10
Legal sector offices in the post-covid era | 19/10
Regenerate the Belgrade district around Namur | 16/10
Logistics still thriving in Flanders | 15/10
Plug-and-play retail property for a start for creative entrepreneurs | 14/10